Algemene Voorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op: 12 oktober 2023.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Andy Vinkenborg, gevestigd te Wageningen, ingeschreven onder KvK-nummer 75454874, verder te noemen “Leverancier”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt met “Klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Leverancier goederen bestelt en/of koopt.

1.3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien er verschil is tussen deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door Leverancier, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Alleen door schriftelijke (order)bevestiging van Leverancier of door feitelijke uitvoering door Leverancier komt een overeenkomst tot stand.

2.2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals rendementen, zijn slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Leverancier.

2.3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Leverancier ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4. Leverancier deelt overeengekomen uren naar eigen inzicht in. Mochten er meer uren nodig zijn dan overeengekomen, dan zal contact opgenomen worden met Klant.

2.5. Indien voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk, zullen partijen in onderling overleg de opdracht wijzigen, aanvullen of de looptijd verlengen. Dit volgens de overeengekomen tarieven en bij gebrek daarvan de gebruikelijke tarieven van Leverancier.

3. Verplichtingen Klant

3.1. Klant is verplicht om:
A. Tijdig alle benodigde gegevens en informatie te verstrekken;
B. Volledige en tijdige medewerking te verlenen;
C. Alle expliciete aan haar gegeven aanwijzingen op te volgen;
D. Toegang te bieden tot relevante account van derden; en
E. Overige relevante informatie en bescheiden te delen.

4. Derden

4.1. Leverancier kan bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelen. Dit zal waar nodig in overleg gaan. Leverancier zal zorgvuldig de derden selecteren. Leverancier is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. Klant machtigt Leverancier eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

5. Overmacht

5.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, of de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

6. Geheimhouding

6.1. Tenzij schriftelijk anders is afgesproken, zijn de partijen verplicht om alle vertrouwelijke informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Klant zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.

6.2. Klant is zelf verantwoordelijke om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Leverancier niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken in verstrekte documenten. Daarnaast is Klant er voor verantwoordelijk dat de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Leverancier worden overgedragen. Leverancier zal aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk behandelen en op passende wijze beveiligen.

6.3. Bij overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen is de partij die de overtreding begaat een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag dat de overtreding voortduurt verschuldigd aan de andere partij.

6.4. Alle verplichtingen om informatie vertrouwelijk te behandelen vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is via openbare bronnen. Daarnaast mogen partijen informatie beschikbaar stellen aan overheidsinstanties als wet- en regelgeving dit voorschrijft of als een bevoegd bevel dit verplicht stelt. De betreffende partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren.

6.5. De verplichtingen uit dit artikel blijven bestaan zolang de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie, ongeacht of de overeenkomst is beëindigd en wat daar de reden van is.

6.6. Leverancier mag in het kader van reclame- en referentiedoeleinden de naam en het logo van Klant gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Klant heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die al via de media openbaar zijn gemaakt.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot de hoogte die de verzekeraar uitkeert plus het eigen risico. Indien verzekeraar niet uitkeert, tot de hoogte van het honorarium die in de laatste 12 maanden is betaald.

7.2. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Leverancier aansprakelijk is.

7.3. Leverancier heeft geen resultaatsverplichting, maar inspanningsverplichting. Wanneer Leverancier kan aantonen voldoende inspanning te hebben verricht, kan Klant Leverancier niet aansprakelijk stellen voor niet behaalde resultaten.

7.4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt bij het gebruik van accounts van Klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld vanuit Leverancier.

7.5. Klant is verantwoordelijk voor het naleven van geldende wet- en regelgeving. Klant zal Leverancier vrijwaren van aansprakelijkstellingen en/of sancties.

8. Prijzen

8.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en eventuele reis- en verblijfkosten.

8.2. Leverancier is gerechtigd om per kalenderjaar de geldende prijzen en tarieven te verhogen. Leverancier zal Klant minimaal twee maanden voor de ingangsdatum hiervan op de hoogte stellen.

9. Betaling

9.1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Klant is niet gerechtigd om enige vordering op Leverancier te verrekenen met de door Leverancier in rekening gebrachte bedragen.

9.2. Leverancier is gerechtigd de afgifte van diensten die zij voor Klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te
schorten totdat alle door Klant aan Leverancier verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

9.3. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Klant is aan Leverancier vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

9.4. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is Klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door Klant aan Leverancier verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Leverancier buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Leverancier om schadevergoeding te vorderen.

9.5. De kosten voor derden en het gebruik van alle tools worden een-op-een doorberekend aan Klant.

9.6. Leverancier kan de dienstverlening opschorten als (tijdige) betaling uitblijft.

10. Reclame

10.1. Reclame over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren.

10.2. Reclames over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek of uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te gebeuren.

10.3. Een reclame schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

11. Ontbinding en beëindiging

11.1. Klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien Klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

11.2. In geval van verzuim van Klant is Leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan Klant en/of het door Klant eventueel aan Leverancier verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

11.3. Leverancier is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Leverancier zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4. Opzegging van overeenkomst dient schriftelijk gedaan te worden door Klant voor het einde van de maand. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden.

11.5. Leverancier draagt het eigenaarschap van alle voor Klant aangemaakte accounts bij derden over aan Klant na het eindigen van de overeenkomst.

12. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

12.1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2. Wijzigingen gelden ook ten opzichte van eerder gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Klant.

12.3. Als een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Leverancier en Klant ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1. Op een met Leverancier gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen eerst worden behandeld door een mediator alvorens de gang naar de bevoegde rechter wordt gemaakt.